Receptie

Wetswijziging RI&E per 1 juli

12 juli 2017

Op 1 juli 2017 is de de Arbowet gewijzigd. Op een tweetal punten hebben deze wijzigingen ook gevolgen voor de inhoud van de branche RI&E instrumenten: het contract met de Arbodienst en de taak van de preventiemedewerker. Voor onze branche is een speciale RI&E gemaakt, helemaal toegesneden op de recreatiesector en vastgelegd in de cao Recreatie. Deze is aangepast op deze onderwerpen met onderstaande toelichting:

Stelling 1: Er is een basiscontract met de bedrijfsarts óf de arbodienst dat voldoet aan de eisen uit de Arbowet.
Toelichting: Uiterlijk per 1 juli 2018 moeten bestaande basiscontracten tussen werkgevers en bedrijfsartsen/arbodiensten voldoen aan de eisen zoals die (per 1 juli 2017) zijn opgenomen in de artikelen 9, 14, en 14a Arbowet. Nieuwe contracten moeten per 1 juli 2017 meteen voldoen aan deze eisen.

Onderstaande 11 elementen moeten deel uitmaken van dit basiscontract:

 • Het toetsen van de RI&E (incl. plan van aanpak) en het adviseren daarover (artikel 14, lid 1, onder a. Arbowet);
 • Ziekteverzuimbegeleiding (artikel 14, lid 1, onder b. Arbowet);
 • (Periodiek) Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) (artikel 14, lid 1, onder c., sub 1 Arbowet);
 • Aanstellingskeuring (artikel 14, lid 1, onder c., sub 2 Arbowet);
 • Toegang tot de bedrijfsarts i.v.m. gezondheidskundige vraagstukken (art. 14, lid 1, onder c., sub 3 en lid 3, onder e. Arbowet);
 • Toegang van de bedrijfsarts tot werkplekken (artikel 14, lid 3, onder f. Arbowet)
 • Second opinion (artikel 14, lid 3, onder g. Arbowet);
 • Klachtenprocedure (artikel 14, lid 3, onder h. Arbowet);
 • Samenwerking bedrijfsarts met OR of PVT en met preventiemedewerker (artikel 14, lid 3, onder i. Arbowet);
 • Advisering over preventieve maatregelen (artikel 14, lid 3, onder j. Arbowet);
 • Melding van beroepsziekten door bedrijfsarts/arbodienst (artikel 9, lid 3 Arbowet).

Stelling 2.: De preventietaken zijn toegewezen aan medewerker(s), de zogenaamde preventiemedewerker.
Toelichting: Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten één of meerdere preventiemedewerker aanstellen. Een werkgever met maximaal 25 medewerkers mag de preventietaken zélf uitvoeren als hij daarvoor over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikt. De preventiemedewerker vervult een spilfunctie op de werkvloer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hij zal een vraagbaak zijn voor collega’s en kennis moeten hebben van bijvoorbeeld de veiligheid m.b.t. apparatuur, gevaarlijke stoffen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn:

 • het ondersteunen van de werkgever om te voldoen aan de Arbowet
 • het meewerken aan of het opstellen van een RI&E (incl. het plan van aanpak);
 • het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak;
 • het samenwerken met en het adviseren aan de OR of de PVT;
 • het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst (uiterlijk verplicht per 1 juli 2018).

Preventiemedewerkers moeten voldoende geschoold, ervaren en uitgerust zijn om hun taken goed uit te kunnen voeren. Ook het aantal preventiemedewerkers, de beschikbare tijd en de organisatie van de preventietaken moet zodanig zijn dat de taken naar behoren uitgevoerd kunnen worden.

Terug naar resultaten