KIKK recreatie heeft de regeling Tegemoetkoming Vakbondsverlof (TV) ingesteld. Werkgevers kunnen gebruikmaken van deze regeling wanneer een medewerker – lid van een vakbond of kaderlid – in dit kader een landelijke bijeenkomst en/of scholings-/vormingscursus van een werknemersorganisatie heeft bijgewoond.

Aanvragen tegemoetkoming

Voor het aanvragen van Tegemoetkoming Vakbondsverlof (TV) kan je gebruik maken van het aanvraagformulier.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt 100% van het salaris, welke door de werkgever aan de werknemer is uitbetaald tijdens de duur van het vakbondsverlof. De tegemoetkoming wordt verleend over maximaal 8 dagen voor vakbondsleden, of 11 dagen bij kaderleden – per kalenderjaar, per werknemer. Onder een dag wordt verstaan 7,6 uur en onder een dagdeel wordt verstaan maximaal 3,8 uur.

Voorwaarden

1. De werkgever is werkgever in de zin van de fonds-cao.
2. De werknemer is werknemer in de zin van de fonds-cao.
3. De werkgever heeft premies aan KIKK recreatie afgedragen.
4. Door een werknemersorganisatie is schriftelijk verlof aangevraagd voor een door de werknemersorganisatie aangegeven periode.
5. De werkgever heeft tijdens de duur van het vakbondsverlof het salaris aan de werknemer doorbetaald.
6. De werkgever dient binnen 2 maanden nadat hij het salaris van de werknemer heeft uitbetaald het “Aanvraagformulier tegemoetkoming vakbondsverlof” in via het secretariaat van KIKK recreatie.
7. De werkgever dient bij de aanvraag de volgende stukken mee te sturen:
– een kopie van de verklaring van deelname aan een werknemerorganisatie, waaruit de duur van het vakbondsverlof blijkt;
– een kopie van de arbeidsovereenkomst, waaruit blijkt dat er sprake is van een actief dienstverband.

In de Fonds-cao bijlage 6 staan de regeling en de voorwaarden in zijn geheel omschreven.

Vragen?

Heb je vragen over deze regeling? Dan kan je contact opnemen met ons secretariaat via telefoonnummer 0183-645 035 of info@kikk-recreatie.nl.