(Vereist)
Opdrachtgever
Projectleider
Emailadres

Zet hier de namen van de overige teamleden neer met de rol die zij in het team hebben.

Korte samenvatting van de omschrijving van de opdracht.

Hier komt de aanleiding van het project (waarom gaan we dit project doen?).

Hier komt de doelstelling van het project (wat gaan we met het project doen en wat willen we bereiken? De doelstelling is SMART geformuleerd: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Meetbare resultaten / KPI's(Vereist)
Meetbaar resultaat 1
Meetbaar resultaat 2
Meetbaar resultaat 3
Meetbaar resultaat 4
Meetbaar resultaat 5

Omschrijving van de milestones van het project met de bijbehorende deadlines.

Omschrijving van de randvoorwaarden voor het project en eventuele raakvlakken met andere projecten.

Zet hier de kosten neer die je verwacht te maken. Vermeld hierbij de naam van de leverancier, het soort kosten en een schatting van de kosten, inclusief BTW.

Zet hier de namen van de collega's neer die aan het project zullen meewerken, 00k de collega's die geen rol hebben in het projectteam. Omschrijf kort de werkzaamheden en geef een schatting van het aantal uren dat er aan het project gewerkt zal worden. Vergeet 00k je eigen uren niet!

Omschrijf de verwachte opbrengsten in geld, maar ook in niet-financiéle opbrengsten. Geef een inschatting van de termijn waarop de opbrengsten zichtbaar zijn.

Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 16 MB.