Delen via:Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail to someone

Met de regeling tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die afdragen aan KIKK recreatie. Heb jij of heeft je medewerker een cursus gevolgd uit de cursuscatalogus, dan kun je een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. De cursussen uit de cursuscatalogus worden elk jaar getoetst op kwaliteit en toepasbaarheid voor alle voorkomende werkzaamheden uit de branche.

Alle informatie en voorwaarden over de tegemoetkomingsregeling cursuskosten is te vinden in bijlage 3 en 4 in de fonds-cao.
Hoogte tegemoetkoming

Tegemoetkomingsregeling cursuskosten via werkgever

Per medewerker is er tot € 400,- subsidie mogelijk op cursussen uit de cursuscatalogus.

Dit bedrag is een vergoeding voor de gemaakte cursuskosten en is exclusief btw en verletkosten.De maximale tegemoetkoming per kalenderjaar per bedrijf wordt bepaald aan de hand van de loonsom en berekend volgens onderstaande staffel:

Bedrijfsbudget

Budget Loonsom
€ 2.500,- lager dan € 140.000,-
€ 4.950,- tussen de € 140.000,- tot € 450.000,-
€ 9.000,- tussen de € 450.000,- tot € 1.000.000,-
€ 25.000,- tussen de € 1.000.000,- tot € 5.000.000,-
€ 40.000,- groter dan € 5.000.000,-

Voor congressen/masterclasses is een maximale vergoeding mogelijk van € 125,-. Deze vergoeding wordt verrekend met het maximale budget van € 400,- zoals hierboven opgenomen.

Heb je een goedgekeurd bedrijfsopleidingsplan (BOP)? Dan kun je ook een tegemoetkoming aanvragen voor maatwerkcursussen die worden gegeven door een opleidingsinstituut naar keuze. De tegemoetkoming voor deze cursussen valt onder de normale regeling ‘tegemoetkoming cursuskosten’ zoals hierboven omschreven. Meer informatie over het opstellen van de BOP vindt u hier. De volledige regeling vind je in bijlage 6 (bladzijde 34) van de Fonds-cao Recreatie.

Ook als werkgever kun je scholing en een tegemoetkoming aanvragen. Het aanbod vind je in de cursuscatalogus.

Tegemoetkomingsregeling cursuskosten via werknemer

Voor iedere individuele werknemer is het ook mogelijk om maximaal € 400,00 per jaar te ontvangen op cursussen uit de cursuscatalogus. Dit budget is bedoeld voor cursussen en trainingen die een werknemer op eigen initiatief volgt. Het is niet mogelijk om een declaratie in te dienen als de werkgever voor dezelfde cursus of training ook een declaratie heeft ingediend. De volledige regeling vindt je in bijlage 4 (bladzijde 26) van de Fonds-cao Recreatie.

Voor congressen/masterclasses is een maximale vergoeding mogelijk van € 125,-. Deze vergoeding wordt verrekend met het maximale budget van € 400,- zoals hierboven opgenomen.

Voorwaarden

Iedere werknemer in de recreatiesector heeft per jaar recht op vijf dagen verlof voor het volgen van scholing en daarbij nog twee dagen voor het afleggen van examens. Voor de gevolgde cursussen kun je tegemoetkoming aanvragen als:

• Het bedrijf en de medewerker is aangesloten bij KIKK recreatie.
• De bijdrage aan KIKK recreatie betaald is.
• De cursus is gevolgd bij een door KIKK recreatie erkend opleidingsinstituut en/of
• de werknemers hebben de cursus gevolgd uit een goedgekeurd BOP.
• De declaratie is ingediend binnen drie maanden na afronding van de cursus.
• Alle benodigde bijlagen bij de declaratie zijn gevoegd.

Uitzondering seizoenskrachten

Voor werknemers die buiten het seizoen een cursus volgen moet de werkgever een arbeidsovereenkomst van minimaal zeven maanden van het afgelopen seizoen overleggen en een garantieverklaring dat de werkgever de betreffende werknemer ook volgend seizoen voor minimaal zeven maanden in dienst neemt.

Declareren

De declaratie tegemoetkoming cursuskosten voor werknemers, moet binnen drie maanden na afronding van de cursus ingediend zijn. Dat kan via de subsidieportal.

Op=op
Declaraties worden op datum van binnenkomst behandeld en hierbij geldt de regel op = op.

Het werkgevers- en werknemers budget kan niet gekoppeld worden voor dezelfde cursus.

Bij de declaratie moeten de volgende bijlagen worden meegestuurd:

  • kopiefactuur opleidingsinstituut
  • bewijs van deelname (kopie certificaat/diploma of getekende presentielijst)

Let op! Incomplete of te laat ingediende declaraties worden niet in behandeling genomen

Handleiding aanmaken werkgeversaccount in de digitale subsidieportal.